PVI: Lợi nhuận hơn 870 tỷ, còn khoản phải thu hơn 11.800 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý IV/2022 của PVI đạt hơn 1.852 tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn tăng mạnh hơn ở mức gần 55%, tương đương đạt hơn 1.590 tỷ đông. Lợi nhuận gộp đạt 262 tỷ đồng, tăng 14,8% so với quý II/2021.

Doanh thu hoạt động tài chính đi ngang, đạt hơn 266 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng gần 54% lên mức 82 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh cổ phiếu, chi phí lãi vay và chi phí tài chính khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp ngược lại giảm 42,8%, đạt gần 185 tỷ đồng.

Chốt quý IV, PVI báo lãi sau thuế hơn 173 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021. Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PVI lần lượt đạt hơn 6.499 tỷ đồng và hơn 877 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tăng 30,9% so với mức thực hiện năm 2021, lợi nhuận đi ngang.

Năm 2022, PVI lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 11.652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 773 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch về lời nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của PVI đạt hơn 22.053 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 40,3%, đạt hơn 1.423 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11,1%, đạt hơn 8.039 tỷ đồng, bao gồm hơn 1.672 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán kinh doanh, hơn 5.871 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và hơn 3.265 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt hơn 11.872 tỷ đồng, tăng thêm 500 tỷ đồng so với năm ngoái, chủ yếu do các khoản phải thu về CNTT tại các đơn vị thành viên và 551 tỷ PVI tăng vốn cho Bảo hiểm PVI và Tái bảo hiểm PVI để khoản phải thu do chưa hoàn tất thủ tục. PVI hiện đang trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 226 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của PVI tính đến cuối năm 2022 là hơn 18.264 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, chủ yếu là dự phòng phải trả ngắn hạn (hơn 13.528 tỷ đồng). PVI không có nợ vay dài hạn, chỉ ghi nhận gần 29 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tại báo cáo tài chính, giảm 87% so với con số 224 tỷ đồng ghi nhận thời điểm đầu năm.

Như vậy, kết quả tài chính như doanh thu, lợi nhuận đều khả quan.  Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ấm 651 tỷ chủ yếu do tăng đầu tư chứng khoán kinh doanh, giảm đầu tư tiền gửi nên bản chất âm tiền hoạt động kinh doanh là tăng đầu tư sinh lời, không phải do khó khăn dòng tiền.